Algemene voorwaarden Zuidema Bouw B.V. 

E-mail: tz@zuidemabouw.nl 
Website: https://zuidemabouw.nl/ 

 

Artikel 1 - Definities 

 1. Zuidema Bouw B.V.: Zuidema Bouw B.V., gevestigd te Industrieweg 15, 2421 LK Nieuwkoop, KvK-nummer 71127666.
 2. Klant: degene met wie Zuidema Bouw B.V. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Zuidema Bouw B.V. en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 


Artikel 2 - Toepasselijkheid  

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Zuidema Bouw B.V..
 2. Zuidema Bouw B.V. en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Zuidema Bouw B.V. en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit. 


Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van Zuidema Bouw B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Zuidema Bouw B.V. en de Klant dit schriftelijk afspreken. 


Artikel 4 - Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Zuidema Bouw B.V. de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Zuidema Bouw B.V. slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd. 

Artikel 5 - Prijzen 

 1. Zuidema Bouw B.V. hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Zuidema Bouw B.V. mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Zuidema Bouw B.V. en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Zuidema Bouw B.V. mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. Zuidema Bouw B.V. moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Zuidema Bouw B.V. mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. Zuidema Bouw B.V. zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Zuidema Bouw B.V. opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 


Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn 

 1. Zuidema Bouw B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 1 maandmaanden na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Zuidema Bouw B.V. hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Zuidema Bouw B.V. aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Zuidema Bouw B.V. mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 


Artikel 7 - Gevolgen te late betaling  

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Zuidema Bouw B.V. de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Zuidema Bouw B.V..
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Zuidema Bouw B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Zuidema Bouw B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Zuidema Bouw B.V., dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen. 


Artikel 8 - Opschortingsrecht 

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 


Artikel 9 - Retentierecht  

 1. Zuidema Bouw B.V. kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Zuidema Bouw B.V. heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Zuidema Bouw B.V..
 3. Zuidema Bouw B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht. 


Artikel 10 - Verrekening 

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Zuidema Bouw B.V. te verrekenen met een vordering op Zuidema Bouw B.V..  


Artikel 11 - Verzekering 

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal: 
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst 
 • zaken van Zuidema Bouw B.V. die bij de Klant aanwezig zijn 
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 1. De Klant geeft op eerste verzoek van Zuidema Bouw B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 2. De Klant moet op eigen kosten een CAR-verzekering afsluiten, tenzij anders is afgesproken.
 3. De Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt, tenzij anders is afgesproken.  


Artikel 12 - Garantie 

 1. Wanneer de Klant en Zuidema Bouw B.V. een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Zuidema Bouw B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 


Artikel 13 - Uitvoering van de overeenkomst  

 1. Zuidema Bouw B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Zuidema Bouw B.V. mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Zuidema Bouw B.V. op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Zuidema Bouw B.V. tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant. 


Artikel 14 - Informatieverstrekking door de Klant  

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Zuidema Bouw B.V..
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Zuidema Bouw B.V. de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Zuidema Bouw B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant. 


Artikel 15 - Geheimhouding  

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Zuidema Bouw B.V. ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Zuidema Bouw B.V. waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Zuidema Bouw B.V. schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 
 • die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant 
 • die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 


Artikel 16 - Boetebeding 

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Zuidema Bouw B.V. voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 6. Zuidema Bouw B.V. mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant. 


Artikel 17 - Vrijwaring 

 1. De Klant vrijwaart Zuidema Bouw B.V. tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Zuidema Bouw B.V. geleverde producten en/of diensten. 


Artikel 18 - Klachten 

 1. De Klant moet een door Zuidema Bouw B.V. geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Zuidema Bouw B.V. daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Zuidema Bouw B.V. hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Zuidema Bouw B.V. hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Zuidema Bouw B.V..
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Zuidema Bouw B.V. andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken. 


Artikel 19 - Ingebrekestelling 

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Zuidema Bouw B.V..
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Zuidema Bouw B.V. ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 


Artikel 20 - Aansprakelijkheid Klant 

 1. Wanneer Zuidema Bouw B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.  


Artikel 21 - Aansprakelijkheid Zuidema Bouw B.V. 

 1. Zuidema Bouw B.V. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Zuidema Bouw B.V. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Zuidema Bouw B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Zuidema Bouw B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.  


Artikel 22 - Vervaltermijn 

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Zuidema Bouw B.V. vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW. 


Artikel 23 - Ontbinding 

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Zuidema Bouw B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Zuidema Bouw B.V. nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Zuidema Bouw B.V. in verzuim is.
 3. Zuidema Bouw B.V. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Zuidema Bouw B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 


Artikel 24 - Overmacht 

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Zuidema Bouw B.V. door de Klant niet aan Zuidema Bouw B.V. kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook: 
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp 
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen 
  - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen 
  - computervirussen 
  - stakingen 
  - overheidsmaatregelen 
  - vervoersproblemen 
  - slechte weersomstandigheden 
  - werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Zuidema Bouw B.V. 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Zuidema Bouw B.V. kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Zuidema Bouw B.V. de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Zuidema Bouw B.V. hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Zuidema Bouw B.V. hiervan voordeel heeft.  


Artikel 25 - Wijziging overeenkomst  

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Zuidema Bouw B.V. de overeenkomst aanpassen. 


Artikel 26 - Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Zuidema Bouw B.V. mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Zuidema Bouw B.V. altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Zuidema Bouw B.V. zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 


Artikel 27 - Overgang van rechten 

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Zuidema Bouw B.V. aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Zuidema Bouw B.V..
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 


Artikel 28 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Zuidema Bouw B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 


Artikel 29 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Zuidema Bouw B.V. is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Zuidema Bouw B.V. is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Zuidema Bouw B.V., tenzij de wet iets anders bepaalt. 

 
Opgesteld op 11 april 2024.